Regulations

Validity period: 20.09.2022
PDF
Клиринг ережесі. 20.09.2022 ж. редакциясы. – Правила клиринга. Редакция от 20.09.2022 г. (pdf, 1144 Кб)
PDF
1 қосымша. Клиринг қатысушысының сауалнамасы және өтініштері. 20.09.2022 ж. редакциясы. – Приложение 1. Анкета участника клиринга и заявления. Редакция от 20.09.2022 г. (pdf, 702 Кб)
DOC
2 қосымша. Клирингтік қызмет көрсету туралы келісім - шарт. – Приложение 2. Договор об осуществлении клирингового обслуживания. (doc, 63 Кб)
PDF
3 қосымша. Клиринг орталығының есеп форматтарының сипаттамасы. – Приложение 3. Спецификация форматов отчетов Клирингового центра. (pdf, 657 Кб)
PDF
4 қосымша. Мерзімді нарыққа қатысушыларға ұсынылатын Клиринг орталығының есеп форматтарының сипаттамасы. – Приложение 4. Спецификация форматов отчетов Клирингового центра, предоставляемых Участникам срочного рынка. (pdf, 318 Кб)
PDF
5 қосымша. Пайданың бастапқы мөлшерлемесін және баға ауытқуының жоғарғы және төменгі шегін анықтау тәртібі. – Приложение 5. Порядок определения ставки начальной маржи и верхнего и нижнего лимита колебаний цен. (pdf, 246 Кб)
PDF
6 қосымша. Клиринг тіркелімдердің бөлімдерін ашу, мағыналарын өзгерту және жабу тәртібі. – Приложение 6. Порядок открытия, изменения значений и закрытия разделов клиринговых регистров. (pdf, 226 Кб)
PDF
7 қосымша. Мерзімді келісімшарттардың есептік бағасын анықтау әдістемесі. – Приложение 7. Методика определения расчетной цены срочных контрактов (pdf, 182 Кб)
8 қосымша. Жойылған - Приложение 8. Исключено (, 0 Кб)
PDF
9 қосымша. Клиринг орталығының шотына және шотынан ақша қаражатын аудару тәртібі. – Приложение 9. Порядок перечисления денежных средств на счет и со счета Клирингового центра (pdf, 237 Кб)
PDF
11 қосымша. Позицияларды мәжбүрлеп жабу тәртібі. – Приложение 11. Порядок принудительного закрытия позиций. (pdf, 176 Кб)
12 қосымша. Жойылған - Приложение 12. Исключено (, 0 Кб)
PDF
13 қосымша. Клирингке қатысушының жеке кабинеті. Пайдаланушы нұсқаулығы. – Приложение 13. Личный кабинет участника клиринга. Руководство пользователя. (pdf, 1412 Кб)
PDF
10 қосымша. Клиринг орталығының тарифтері. – Приложение 10. Тарифы клирингового центра. (pdf, 227 Кб)

Expired